‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū

Himi 272 ‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū

Tune: Seeking Me (M. Ng.)

1. ‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū,
‘I hono kolosi;
‘O feinga pani efua;
Mo e ta‘ata‘a

Refrain:
Na‘a ne kumi au
‘E Sīsū ‘i he ‘akau
Pea kuo ne hanga ‘o ‘ilo
‘I he mata ‘o e tao.

2. Pea hangē na‘a ku tu‘u,
Ofi ki he ‘akau;
Na‘e tatau ai ‘a Sīsū
‘I he‘eku hia.

3. Pea kilokilo hifo
Ia, kiate au;
‘Oiau! ‘e ‘ikai ngalo!
‘A e mata ko ia!

4. Hangē, na‘e ‘iate au,
Hono tamate‘i;
Ka na‘e ‘ikai si‘i lea,
Ka na‘e ‘asi mai.

5. Pea, toe kilo hifo
Ia, kiate au;
Pea malimali ia,
Hangē na‘e pehē:

6. Ko ho huhu‘i mo‘oni,
‘A hoku toto ni;
Pea ‘oku ou mate ni;
Ke ke mo‘ui ai.

7. Sīsū, ‘oku pehe ni fau,
‘A e ‘ofa ‘ahai?
Koe‘uhi, k eke mate,
Ke mau mo‘ui ai!

8. Ko eni, ‘Eiki k eke ma‘u,
‘A e hia ko au;
Ko ho tamaio‘eiki au,
Pea fai ma‘u ai pē.

Seeking for me

Tune: Jesus, my Saviour, to Bethlehem came. (EE Hasty)

1 Jesus, my Savior, to Bethlehem came,
Laid in a manger to sorrow and shame;
Oh, it was wonderful, blest be His name,
Seeking for me, for me:
Seeking for me, seeking for me,
Seeking for me, seeking for me,
Oh, it was wonderful, blest be His name,
Seeking for me, for me.

2 Jesus, my Savior, on Calvary’s tree,
Paid the great debt and my soul He set free;
Oh, it was wonderful—how could it be?
Dying for me, for me!
Dying for me, dying for me,
Dying for me, dying for me,
Oh, it was wonderful—how could it be?
Dying for me, for me.

3 Jesus, my Savior, in mercy and love,
Came from the mansions of Heaven above,
Tenderly pleading with sinners like me,
Pleading for me, for me:
Pleading for me, pleading for me,
Pleading for me, pleading for me,
Tenderly pleading for sinners like me,
Pleading for me, for me.

4 Jesus, my Savior, the same as of old,
While I did wander afar from the fold,
Gently and long He hath pled with my soul,
Calling for me, for me:
Calling for me, calling for me,
Calling for me, calling for me,
Gently and long He hath pled with my soul,
Calling for me, for me.

5 Jesus, my Savior, will come from on high,
Sweet is the promise as weary years fly;
Oh, I shall see Him descending the sky,
Coming for me, for me:
Coming for me, coming for me,
Coming for me, coming for me,
Oh, I shall see Him descending the sky,
Coming for me, for me.